Pühapäev, 6. juuni 2010

Õppetöö koraldus

1.Tunnid algavad kell 8.00 ja toimuvad direktori poolt kinnitatud tunniplaani järgi.
2.Õppetundide lõppemistest ja alustamistest teatakse kella helistamisega.
3.Üldreeglina 3-9klass ei küsi tunniajal klassist välja.
4.Kõig oma muredega ja küsimustega võib pöörduda klaasijuhataja aineõpetaja,
psüholoogivõi direktsiooni poole.
5.Vahetund on puhkamiseks. Vahetunnis tuleb käituda nii, et see ei segaks kaasõpilasi.Karjumine,lärmamine,rüselimine,jooksimine kaaslaste kiusamine ja ropendamine on keelatud.

Õpilaste kohustused

1.Tunda ja täita kooli kodukorra nõudeid ja teisi üldkehtivaid eeskirju ja lepinguid.
2.Hoida kasutada antud õppevahendeid, mitte kahjustada oma tegvusega kooli mainet ja vara.Tekitatud materiaalne kahju tuleb hüvitada.
3.Aidata kaasa kooliaia ja kooli ning kooliümbruse korrashoiu nõudeid.
4.Vastutada ise koolis kaasas oleva raha ja väärt asjade eest.Järgida kehtestatud ettevaatusabinõude,ohutustehnika,tuleohutuse jatervisekaitse eeskirju.
5.Viibida kooli ruumides sisejalatsites ning kanda puhast korrekset õpilasliku riietust.Kanda spordiriideid kehalise kasvatuse tundites,spordipäevadel või vabaaja üritustel.

Õpilöaste õigused

1.Koolis õppida ja olla õpetatud
2.Saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta aineõpetajalt ja klssijuhatajalt .
3.Pöördud kooli õppekasvatustöö paremaks koraldamiseks ettepanekutega kooli juhtkonna poole.Esitada direktsiionile ideid või pretensinsioone õpetamise taseme suhtes.
4.Kutsuda kaasõpilasi distsipliinirikkujat korrale, tõstatada distsipliini rikkumise arutamine klassi kolektiivis või paluda klassijuhataja või õpilasesinduse abi ning saada abi psüholoogilt.
5.Saada tunnustust.

Teisipäev, 1. juuni 2010

Tänane päev!!!

Täna on laste kaitse päev ja me käisime lasteaias esinemas.Seal me esiniesime näidndiga Mütsi Kaupmees.Seal esines veel Elis Sepamägi ja teine oli Annabell Vahesalu.Siis esines lastekoor.Minna Silver ja õp.Elina esinesid plokkflöödiga.Elis ja Annabell esinesid ka veel klaveriga.Ja lõpuks esinesid kahe tantsuga Ketlin ja Minna.Ja lõpuks saime kõik ka jäätist